Privacybeleid

ART.1 PRIVACYREGELS
De wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna de ‘AVG’, van toepassing vanaf 25 mei 2018), legt bedrijven strikte regels en voorwaarden voor de verwerking van de persoonsgegevens van hun klanten op, en dat om de privacy van die klanten te beschermen.
Via de huidige privacyverklaring wil GLOBULE BLEU zijn klanten duidelijke en nauwkeurige informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens verschaffen. Deze privacyverklaring bepaalt eveneens de verschillende maatregelen die GLOBULE BLEU heeft ingesteld om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te garanderen.
 

WIE ZIJN WE?

ART.2 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit, hierna ‘GLOBULE BLEU’ genoemd:
De SPRL GLOBULE BLEU, met maatschappelijke zetel op de Quai Mativa 62, 4020 Luik en met KBO-nummer 0475.155.191.

ART.3 PRIVACY MANAGER
Alle vragen betreffende de verwerking van persoonsgegevens kunnen gesteld worden aan de Privacy Manager binnen GLOBULE BLEU, en dat op het volgende adres gdpr@globulebleu.com.

WAAROM GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS ?

ART.4 WETTELIJKE BASIS VOOR GEGEVENSVERWERKING
GLOBULE BLEU mag uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden gebruiken (art. 6 van de AVG):
Voor de uitvoering en de naleving van de overeenkomst tussen GLOBULE BLEU en de klant;
Met het oog op de goede werking van de onderneming, op basis van het rechtmatig belang van GLOBULE BLEU;
Om te beantwoorden aan de wettelijke verplichtingen zoals deze aan GLOBULE BLEU zijn opgelegd (onder andere in verband met kwesties zoals fiscale zaken, boekhouding, contractuele verantwoordelijkheid, enz.);
Indien u uw toestemming gegeven hebt.

ART.5 DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
GLOBULE BLEU verwerkt uw persoonsgegevens, al dan niet in elektronische vorm, voor de volgende gewettigde doeleinden:
Contact opnemen met de persoon die een ongepast bericht heeft gepost op het platform www.blijfthuis.be;
In dat opzicht kunnen uw gegevens verwerkt worden om:
fraude en misbruik te voorkomen;
elk  misbruik  aan het licht  te brengen dat ernstige  schade toebrengt of kan toebrengen  aan het financiële statuut, de resultaten en/of de reputatie van GLOBULE BLEU;
statistieken op te stellen (de gegevens worden in dat geval anoniem verwerkt);
de website www.blijfthuis.be voortdurend te verbeteren (met name door het analyseren van gegevens die via cookies verzameld worden).

WELKE KLANTGEGEVENS VERZAMELEN WE?

ART.6 CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS
Art.6.a Algemene gegevens
Persoonsgegevens omvatten alle gegevens betreffende de klant, op basis waarvan hij kan worden geïdentificeerd.
Anonieme gegevens, waarmee het onmogelijk is de klant te identificeren, worden bijgevolg niet beschouwd als persoonsgegevens.
Teneinde de in artikel 5 van deze privacyverklaring vernoemde doelstellingen te behalen, worden de volgende persoonsgegevens behandeld:
Voornaam;
E-mailadres.
Art.6.b Gevoelige gegevens
GLOBULE BLEU verzamelt geen persoonsgegevens betreffende ras of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, evenals de verwerking van genetische gegevens en van biometrische gegevens, met de bedoeling een natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren, evenals de verwerking van gegevens betreffende het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS? MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS?

ART.7 BRONNEN EN HERKOMST VAN PERSOONSGEGEVENS
De initiële gegevens zijn afkomstig van de bezoekers van de website www.blijfthuis.be.

ART.8 TOEGANG TOT EN OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS
Intern gebruik
Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan:
De moderatoren van de website www.blijfthuis.be;
Uw persoonsgegevens kunnen door GLOBULE BLEU meegedeeld worden aan de gerechtelijke autoriteiten, administratieve autoriteiten of andere instanties, of aan derden indien dit noodzakelijk en/of wenselijk is om zo aan de wettelijke en/of reglementaire verplichtingen te voldoen of in kader van voornoemde doeleinden.
GLOBULE BLEU zal geen gegevens aan derden doorgeven voor secundaire of andere doeleinden dan de hierboven genoemde, behalve indien anders wordt vermeld op het moment dat de gegevens verzameld worden.
GLOBULE BLEU verhuurt of verkoopt uw persoonsgegevens niet aan marketingagentschappen of aan derden.

GLOBULE BLEU zal geen persoonsgegevens overdragen naar landen zonder privacywetgeving die aansluit bij die van de Europese Economische Ruimte.

ART.9 BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS
GLOBULE BLEU stelt alle noodzakelijke middelen in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden en dat ze de wettelijke termijnen niet overschrijdt.
Wanneer  uw gegevens  op basis van  uw toestemming verzameld  worden, gebruiken we deze  enkel totdat u uw toestemming   intrekt. Vanaf de intrekking   van uw toestemming worden uw   gegevens bewaard voor de minimumduur die nodig is om de technische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de verwijdering of het anoniem maken van uw gegevens.

ART.10 AUTOMATISCH BESLUITVORMINGSPROCES
GLOBULE BLEU hanteert als principe dat ze geen beslissingen neemt die louter gebaseerd zijn op een verwerking van geautomatiseerde gegevens.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

ART.11 RECHTEN VAN DE KLANT
GLOBULE BLEU verbindt zich ertoe om de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om te garanderen dat de persoonsgegevens van al zijn klanten veilig worden verwerkt (art. 32 van de AVG).
11.a Toegangsrecht (art. 15 van de AVG)
GLOBULE BLEU geeft aan elke klant het recht tot toegang tot zijn eigen persoonsgegevens en redelijkerwijze het recht om hiervan een kopie te bekomen of te maken, in overeenstemming met artikel 15 van de AVG.
11.b Recht op correctie (Art. 16 AVG)
GLOBULE BLEU erkent de mogelijkheid die er aan haar klanten wordt gegeven om te vragen om fouten in hun gegevens te corrigeren of om deze met de nodige gegevens aan te vullen.
GLOBULE BLEU zal een kennisgeving bezorgen van de wijzigingen die er op verzoek van de betreffende medecontractant zijn aangebracht.
11.c Recht op vergetelheid (Art. 17 van de AVG) en recht op beperking van verwerking (art. 18 van de AVG)
GLOBULE BLEU verbindt zich ertoe, voor zover dit recht voorzien is in artikel 17 van de AVG, om in het bijzonder aan zijn klanten toe te zeggen dat hun gegevens worden gewist in de volgende gevallen:
Bepaalde gegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
De bezoeker van de website www.blijfthuis.be trekt zijn toestemming in of verzet zich tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, in overeenstemming met artikel 17 van de AVG;
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
GLOBULE BLEU verbindt zich er eveneens toe om de verwerking van gegevens te beperken, voor zover dit voorzien is in artikel 18 van de AVG, en met name in de volgende gevallen:
De klant betwist de juistheid van de gegevens en de verwerkingsverantwoordelijke heeft tijd nodig om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
De verwerking is onwettig en de klant vraagt niet dat zijn persoonsgegevens worden gewist, maar wel dat het gebruik ervan wordt beperkt;
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig in het kader van de contractuele relatie, maar ze zijn wel nog nodig voor het vaststellen, het laten gelden of het verdedigen van rechtsvorderingen;
De klant heeft zich tegen de verwerking verzet.
11.d Kennisgeving
GLOBULE BLEU verbindt zich ertoe om elke bestemmeling aan wie de persoonsgegevens werden meegedeeld, op de hoogte te brengen van elke rechtzetting of elke verwijdering van gegevens van persoonlijke aard, of elke beperking van verwerking, behalve wanneer een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of buitensporige inspanningen vereist.
11.e Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 van de AVG)
Een kopie van de persoonsgegevens mag, in een vaak gebruikt gestructureerd en digitaal formaat, aan de klant zelf of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen, wanneer deze gegevens reeds in digitale vorm bestaan, er een technische overdracht mogelijk is en de klant schriftelijk hierom heeft gevraagd.
In de voornoemde gevallen blijft het recht op het wissen van de gegevens gelden.
11.f Recht op verzet (Art. 21 en 22 van de AVG)
GLOBULE BLEU streeft ernaar een luisterend oor voor de klant te zijn en tegemoet te komen aan zijn recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, en dit op elk moment, om redenen in verband met zijn bijzondere situatie, volgens de voorwaarden bepaald in artikel 21 van de AVG.
In deze veronderstelling zal GLOBULE BLEU de mogelijkheid onderzoeken om de verwerking van de persoonsgegevens onmiddellijk stop te zetten, behalve wanneer er voor de verwerking gegronde en dwingende redenen zijn die prevaleren boven de belangen en de rechten en vrijheden van de betrokken klant, of voor het vaststellen, het laten gelden of het verdedigen van rechtsvorderingen.
11.g Termijn
Alle aanvragen in het kader van de punten 11.a tot en met 11.f zullen effectief worden binnen een termijn van een maand, gerekend vanaf de ontvangst van de aanvraag.
11.h Uitoefenen van rechten
De hierboven vermelde rechten kunnen uitgeoefend worden, mits het naleven van de wettelijke voorwaarden, door schriftelijk contact op te nemen met GLOBULE BLEU op het volgende e-mailadres gdpr@globulebleu.com.
11.i Recht om klacht in te dienen (Art. 77 van de AVG)
De klant heeft het recht om op eender welk moment klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien de klant meent dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een overtreding van de GDPR vormt. De contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn de volgende:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mailadres: contact(at)apd-gba.be
Er wordt de klant echter wel vriendelijk gevraagd om eerst contact op te nemen met GLOBULE BLEU.

WAT IS ONZE VERBINTENIS?

ART.12. ONZE VERBINTENIS

GLOBULE BLEU streeft ernaar beveiligingstechnieken te gebruiken om de opgeslagen gegevens van klanten te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, misbruik,  aantastingen, illegale of onopzettelijke vernietiging en onopzettelijk verlies.
GLOBULE BLEU verbetert voortdurend haar procedures in de mate dat er nieuwe technologieën beschikbaar worden en door middel van evenredige inspanningen.
GLOBULE BLEU verbindt zich ertoe om voor een optimale transparantie te zorgen;
GLOBULE BLEU verbindt zich ertoe om conforme diensten aan te bieden;
GLOBULE BLEU verbindt zich ertoe om al onze klanten hierover op nuttige wijze in te lichten;
GLOBULE BLEU verbindt zich ertoe om te luisteren naar zijn klanten die bij vragen contact kunnen opnemen via het e-mailadres gdpr@globulebleu.com.

ART.13 PROCEDURE IN GEVAL VAN DATALEKKEN
GLOBULE BLEU neemt alle redelijke veiligheidsmaatregelen tegen het verlies, het misbruik en de wijziging van de gegevens die hem door de klant zijn toevertrouwd, alsmede om het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens die door de gebruiker worden doorgegeven, te garanderen.
Het is altijd mogelijk dat persoonsgegevens die in het kader van de contractuele relatie verwerkt zijn, in verkeerde handen terechtkomen door een menselijke fout, een computerfout, enz. GLOBULE BLEU heeft hiervoor wettelijk conforme en aangepaste procedures opgesteld.
Wanneer de overtreding een groot risico vormt voor de rechten en de vrijheden van de klant, dan zal GLOBULE BLEU de betrokken klant onmiddellijk op de hoogte stellen van de feiten en de maatregelen.
GLOBULE BLEU zal ervoor zorgen dat al het nodige wordt gedaan om de overtreding in kwestie aan de Gegevensbeschermingsautoriteit aan te geven binnen de 72 uur nadat ze  hiervan kennis heeft genomen, tenzij de overtreding geen groot risico vormt voor de rechten en de vrijheden van de klant (Art. 32-34 van de AVG).

SLOTBEPALINGEN

ART.14 WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING
GLOBULE BLEU heeft het recht om de huidige privacyverklaring op elk moment te wijzigen en dat, voor zover wettelijk toegestaan, zonder voorafgaande verwittiging, om te voldoen aan de (nieuwe) wettelijke verplichtingen en/of om de diensten voor u te verbeteren. We raden u dan ook aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.